Tieto príspevky sme pravidelne uverejňovali v Prešovskom magazíne za účelom šírenia a prinášania nových poznatkov o meste Prešov.

Naše články

Požiare v Prešove (Blahoslav Lazorík)

22.07.2010 12:03
Vďaka kráľovským privilégiám, nebývalému rozvoju obchodu i remeselnej výroby stal sa Prešov už v období stredoveku významným hospodárskym, politickým, vojenským a kultúrno-vzdelávacím centrom. Mestu sa však v jeho dlhodobej histórii nevyhli ani tragické udalosti. Okrem vojenských akcií mu najviac...

Ako Prešovčania oslavovali narodeniny prezidenta T. G. Masaryka (Peter Švorc)

22.07.2010 12:02
Najvýraznejšou ale aj najpopulárnejšou osobnosťou medzivojnového Československa bol jeho prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Prezidentom sa stal 14. novembra 1918, keď ho revolučné Národné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo do tejto funkcie. On sám bol v tom čase ešte v USA, kde ho zastihla správa o...

Osudový Prešov (Harald Skala)

22.07.2010 12:00
8. augusta 1823 zomrel v Prešove generálmajor František Maximilian Jozef Des Fours, gróf de Mont et Athienville. Kto vlastne bol tento generál s francúzsky znejúcim menom a aký osud ho zavial do ďalekého Prešova? Des Foursovia boli starou lotrinskou šľachtickou rodinou, žijúcou neďaleko mesta...

Mecenáška prešovského evanjelického kolégia: Johana Róth-Teleky (Libuša Franková)

22.07.2010 11:59
Prešovské kolégium patrilo v 19. storočí k významným školským inštitúciám Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku. Prepojenosť na kultúrne vyspelejšiu západnú Európu, predovšetkým na nemecké univerzity prinášala skvalitňovanie jeho vzdelávacej a vedeckej činnosti. A to aj vďaka profesorom, ktorí...

Právo i spravodlivosť a zamestnania, ktoré pomáhali Prešovu udržať poriadok aj v stredoveku (Marcela Domenová)

22.07.2010 11:55
S právom a dodržiavaním poriadku v meste súviseli platení mestskí sluhovia a pri výkonoch trestu i mučení bol potrebný kat. Pri čistení mesta platilo mesto nádenníkov, ale aj šarhu, ktorý likvidoval a odvážal potulné zvieratá – psov. Platilo sa mu podľa potreby aj za drobné práce spojené so...

Erby mesta Prešova (Ľuba Kováčová)

22.07.2010 11:54
V roku 2008 si mesto Prešov pripomína dve významé udalosti a to 460. výročie udelenia II. erbu kráľom Ferdinandom I. /1548/ a 450.výročie udelenia III. erbu tým istým kráľom /1558/. V pamätnej knihe mesta Prešova I. časť sa píše: Kráľ Ferdinand I. na znak svojej priazne a vďaky za preukázané služby...

Čo sa skrýva v Župnom dome (Ľuba Kováčová)

22.07.2010 11:47
Na Slovenskej ulici č. 40 v Župnom dome nájdete Štátny archív v Prešove pobočku Prešov. Ide o inštitúciu, ktorá zbiera, triedi, zachraňuje a sprístupňuje rôzne písomné materiály zhotovené našimi predkami. V prešovskom archíve sa ukrývajú vzácne perly kultúrneho dedičstva nášho mesta. Aj keď nie...

V ZNAMENÍ HUDBY (Peter Švorc)

22.07.2010 11:45
Deň pred tým, ako 22. októbra 1915 v americkom meste Cleveland podpísali americkí Slováci a americkí Česi dohodu o vzájomnej spolupráci a vytvorení spoločného česko-slovenského štátu, nazvanú Clevelandská dohoda, v prešovskej robotníckej rodine uzrel svetlo sveta chlapec, ktorému dali meno...

Stredoveké bratstvá v Prešove (Marcela Doménová)

22.07.2010 11:44
Popri zabezpečovaní hmotných potrieb sa stredoveký človek staral aj o svoju dušu. Neodmysliteľnou súčasťou každodenného života Prešovčanov v každej sociálnej vrstve bola cirkev a kresťanské náboženstvo. Pre stredovek bola typická konfesionálna jednota v rímskokatolíckom náboženstve. Aktívny...

PREŠOV – JEDNO Z VÝZNAMNÝCH CENTIER SLOVENSKÉHO NOVINÁRSTVA NA SLOVENSKU V ROKOCH 1918 – 1938 (Ján Džujko)

22.07.2010 11:43
Dátum vzniku Československej republiky – 28. 10. 1918 nebol len dôležitým politickým, hospodárskym a kultúrnym medzníkom v dejinách Slovákov, ale stal sa aj významným predelom v oblasti slovenského novinárstva. Existencia nového štátneho útvaru, v ktorom Slováci získali podmienky pre svoj slobodný...
1 | 2 >>