Erby mesta Prešova (Ľuba Kováčová)

22.07.2010 11:54

V roku 2008 si mesto Prešov pripomína dve významé udalosti a to 460. výročie udelenia II. erbu kráľom Ferdinandom I. /1548/ a 450.výročie udelenia III. erbu tým istým kráľom /1558/.

V pamätnej knihe mesta Prešova I. časť sa píše:

Kráľ Ferdinand I. na znak svojej priazne a vďaky za preukázané služby darúva mestu Prešov nový, rošírený címer /erb/. V listine píše, že čo jeho predkom božským kráľom vždy zvykom bolo, že sebe poddaných ľudí všetkými čestnými ozdobami za slávnych a kvetúcich učinili, to i kráľ vedený svojou jemu vrodenou povahou chce napodobniť voči tým, ktorí mu v búrlivých časoch neporušenú vernosť a stálosť zachovali. Opisuje nový erb. Zo starého erbu zostali tri červené ruže, ktoré sú umiestnené v hornej časti štítu. Spodná časť je rozdelená na dve časti. Ľavá časť má dve červené a dve biele polia, v pravej časti je čierny orol s mierne ohnutou šijou a hlavou držiaci v pazúre strapec s piatimi jahodami, troma zrelými a dvoma nezrelými. Listina je dátovaná 4. mája 1548.

V roku 1558 kráľ Ferdinand daroval Prešovu nový rozšírenejší erb. Jednotlivé znaky a ich význam opisuje pamätná kniha takto:
1. Sup – ostražitosť a učenlivosť
2. Meč – prísnosť a miernosť
3. Koruna – počestnosť a ťarcha
4. Ruže – trpezlivosť a dobrý chýr
5. Lev – Veľkodušnosť a miernosť
6. Stĺp – Dôstojnosť a stálosť
7. Orol – Zbožnosť a rozumnosť
8. Jahody – poníženosť a úrodnosť

Listina je dátovaná 17. augusta 1558.