Najnovšia publikácia o Evanjelickom kolégiu

31.01.2012 22:04

Predstavujeme vám najnovšiu knihu od autoriek Dariny Vasiľovej a Libuše Frankovej "Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 - 1918)"

Prešov – metropola Šariša sa v premenách času v priebehu posledných piatich storočí stal jedným z významných vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych centier na Slovensku. O dôležitosti postavenia mesta svedčí aj skutočnosť, že jeho školy v minulosti poskytovali stredné a vysokoškolské vzdelanie v širokom okolí severovýchodného Uhorska. V 19. a na začiatku 20. storočia na pôde mesta vyvíjali vzdelávaciu a výchovnú činnosť gymnáziá, učiteľské ústavy, kňazské semináre, teologická akadémia, právnická akadémia... Dnes sa v meste ležiacom pri sútoku Torysy a Sekčova nachádza pomerne bohatá sieť vysokých, stredných a základných škôl – štátnych, súkromných i cirkevných, medzi ktorými nechýba ani desať gymnázií. Jedno z najstarších – evanjelické kolegiálne gymnázium začalo písať svoje dejiny už v 17. storočí.

Prešovské evanjelické kolégium (Collegium statuum evangelicorum superioris Hungariae) od svojho vzniku v roku 1667 patrilo k významným školským inštitúciám na Slovensku. Svojimi výchovnými a vzdelávacími výsledkami i vedeckou prácou profesorov sa postupne stalo fenoménom v dejinách školstva na Slovensku i v Uhorsku. Malo značný podiel na rozvoji slovenského i maďarského spoločenského, národného, kultúrneho, literárneho a vedeckého života v samotnom Prešove v 17. – 20. storočí. Bolo zriadené evanjelickou cirkvou a. v. a jej samosprávou a vo svojom vývine prešlo dôležitými organizačnými, výchovnými a vzdelávacími reformami (1711, 1785, 1804, 1850, 1918). Svoje postavenie menilo v dôsledku politických i náboženských zápasov. V rokoch 1804 – 1918 bolo v správe Potiského dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku. V dôsledku udalostí rokov 1848/49 boli zrealizované na kolégiu výrazné organizačné zmeny. Z pôvodného gymnázia vznikli: osemtriedne gymnázium (Főgymnasium), trojročný teologický ústav (Hittanintézet), od školského roku 1884/85 ako štvorročná teologická akadémia (Theologiai akademia), dvojročný právnický kurz, od školského roku 1878/79 ako štvorročná právnická akadémia (Jogakademia) a v roku 1873 k nim pribudol trojročný učiteľský ústav (Tanitóképző- intézet), od roku 1899 so štvorročným štúdiom. Podľa zmluvy medzi Potiským dištriktom a kolégiom z roku 1892 bol názov školy Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Viac info: www.universum-eu.sk